FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Ergonomi i arbetslivet

När du kommer till en ny arbetsplats är det en god idé att en sakkunnig ser över din arbetsplats och situation för att förebygga framtida problem som beror på arbetet. Får du ändå besvär ska du vända dig till din chef eller ditt skyddsombud som hjälper dig att få den arbetsutrustning du behöver för att kunna genomföra ditt arbete. 

Nedan följer några riktlinjer från Arbetsmiljöverket gällande ergonomi i arbetslivet.

Undvik belastningsbesvär och ohälsa vid dagligt arbete framför en dator

För att undvika belastningsbesvär och annan ohälsa vid bildskärmsarbete ska man se till att ta pauser med jämna mellanrum för att få variation. Det viktigaste att tänka på för att förebygga arbetsskador och andra besvär är datorutrusningens utformning, placering och hur den används samt arbetsplatsens och arbetets organisering. Vanliga besvär idag är problem med nacke, armar och skuldror men också stressrelaterade problem som kan häröras från tidspress, system som inte fungerar etc. som också en specialist kan kartlägga och ge åtgärdsförslag till.

Synundersökningar

En synundersökning bör genomföras med mellan två till fem års intervall. Yngre personer kan klara sig med ett längre intervall. Är man osäker kan man rådfråga en legitimerad optiker eller annan kompetens som utför synundersökningar, t.e.x. företagshälsovården.

Om det framkommer vid synundersökningen att bildskärmsglasögon krävs ska arbetsgivaren förse den anställde med detta, varpå den anställde är skyldig att bära dessa vid bildskärmsarbete för att inte hindra arbetsgivaren att fullgöra sitt arbetsgivaransvar. Kostnad för glasen finns det ingen övre gräns för, om inte något särskilt tillägg på glaset görs, men däremot kan arbetsgivaren bestämma en beloppsgräns för bågen.

Tunga lyft i arbetet

Man ska alltid göra en bedömning om det föreligger risk för ohälsa eller olycksfall i arbetsuppgifterna innan arbetet påbörjas, där man tar hänsyn till hur ofta lyften görs, storleken på det som ska lyftas, utrymmet personen har att arbeta på, tidspress, förutsättningar hos den som lyfter, möjlighet för återhämtning m.m. Detta gör att det inte finns någon maxgräns för hur mycket man får lyfta under en arbetsdag utan det är resultatet av bedömningen som avgör hur tungt det får vara. Mer information finns att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för belastningsergonomi AFS1998:1.

Ensidigt arbete

Enligt Arbetsmiljöverket ska inte ensidigt arbete förekomma om inte särskilda skäl föreligger. Om sådana arbetsuppgifter ändå förekommer ska arbetsgivaren se till att arbetsväxling, 

pauser och andra variationer sker för att förebygga belastningsbesvär. 

Skriv in det du vill söka efter här