FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Hälsoundersökningar

Arbetslivsinriktad

Vid en arbetslivsinriktad hälsoundersökning ingår

genomgång av hälsa, arbetsmiljö och livsstil relaterat till aktuellt arbete. Dessutom ingår individuell rådgivning i hälso- och arbetsmiljöfrågor i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa vilket föregås av en kort enkät. Anpassning av innehåll görs kopplat till arbetsplatsens risker.

Nyanställning

Nyanställningsundersökning är för att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att bedöma hälsotillstånd och medicinsk lämplighet inför tilltänkt anställning.

Undersökningen som utförs av företagssköterska kan riktas enligt önskemål samt utifrån arbetsgivarens underlag ”Inför nyanställningsundersökning”. Vid behov konsulteras företagsläkare. Arbetsgivaren ska informera den anställde om vilka resultat ifrån nyanställnings-undersökningen som ska återrapporteras till arbetsgivaren. Individuellt skriftligt utlåtande till arbetsgivaren sker via arbetstagaren.

 

Hälso- och livsstilsinriktad

Vid en hälso- och livsstilsinriktad undersökning ingår en genomgång av hälsa och livsstil med individuell rådgivning. En speciellt utformad enkät men inriktning hälsa - livsstil fylls i vid besöket och används som underlag för rådgivningen.

Hälsoundersökning hjärta-kärl

I en hälsoundersökning hjärta-kärl ingår utöver hälsoundersökning med företagssköterska en läkarundersökning med riskbedömning avseende hjärt-kärlsjukdomar. EKG tas på anställda som fyllt 50 år eller vid behov.

Livsmedel

En livsmedelsundersökning görs på all personal som arbetar med livsmedel och bör följas upp årligen. En hälsodeklaration fylls i som bedöms av en företagssköterska och som i samband med besöket lämnar viktig hygieninformation.

Skriv in det du vill söka efter här