Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen 
huvudansvaret för arbetsmiljön och ska därför kontinuerligt kontrollera de fysiska och psykiska arbetsförhållandena på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Företagshälsovårdens roll inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att utifrån sin expertkunskap bedömma de fysiska och psykiska risker som kan finnas och föreslå åtgärder för att minimera dessa.

Genom nulägesanalyser grundade på forskning och vetenskap inom området, lägger vi grunden till ett fortsatt framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöingenjör och ergonom med mångårig erfarenhet arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatser både inom industri, kontor och handel.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön och ska därför kontinuerligt kontrollera de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det är dock ett uttalat krav i arbetsmiljölagen att ett organiserat arbetsmiljöarbete skall bedrivas, inte bara av arbetsgivaren, utan även tillsammans med de anställda. Arbetstagarna representeras av ett eller flera skyddsombud på arbetsplatsen som kan ställa krav på åtgärder för att en godtagbar arbetsmiljö upprätthålls.

De anställda har inget uttalat ansvar för arbetsmiljön men ska samarbeta med arbetsgivare och skyddsombud genom att till exempel rapportera risker, tillbud, olycksfall, sjukdom m.m och föreslå åtgärder för dessa och ha synpunkter på åtgärder som genomförts. Arbetsmiljölagen har fastslagit att arbetsgivaren och arbetstagaren ska samverka för att skapa en bra arbetsmiljö på företaget. Företagshälsovårdens roll inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att utifrån sin expertkunskap bedömma de fysiska och psykiska risker som kan finnas och föreslå åtgärder för att minimera dessa. Är den interna kompetensen inom företaget inte tillräcklig ska arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller annan kompetens utifrån.

Om en riskbedömning resulterat i upptäckt av något som kan orsaka ohälsa ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagarna medicinska kontroller, om de förebyggande åtgärder man gjort inte räcker till. De medicinska kontrollerna ingår i arbetsmiljöarbetet och kan vara en läkarundersökning eller andra typer av hälsoundersökningar.

Läs mer om medicinska kontroller här >>

Läs mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS:2001:1

Ergonomi i arbetslivet

När du kommer till en ny arbetsplats är det en god idé att en sakkunnig ser över din arbetsplats och situation för att förebygga framtida problem som beror på arbetet. Får du ändå besvär ska du vända dig till din chef eller ditt skyddsombud som hjälper dig att få den arbetsutrustning du behöver för att kunna genomföra ditt arbete. 

Nedan följer några riktlinjer från Arbetsmiljöverket gällande ergonomi i arbetslivet.

 

Undvik belastningsbesvär och ohälsa vid dagligt arbete framför en dator

För att undvika belastningsbesvär och annan ohälsa vid bildskärmsarbete ska man se till att ta pauser med jämna mellanrum för att få variation. Det viktigaste att tänka på för att förebygga arbetsskador och andra besvär är datorutrusningens utformning, placering och hur den används samt arbetsplatsens och arbetets organisering. Vanliga besvär idag är problem med nacke, armar och skuldror men också stressrelaterade problem som kan häröras från tidspress, system som inte fungerar etc. som också en specialist kan kartlägga och ge åtgärdsförslag till.

 

Synundersökningar

En synundersökning bör genomföras med mellan två till fem års intervall. Yngre personer kan klara sig med ett längre intervall. Är man osäker kan man rådfråga en legitimerad optiker eller annan kompetens som utför synundersökningar, t.e.x. företagshälsovården.

Om det framkommer vid synundersökningen att bildskärmsglasögon krävs ska arbetsgivaren förse den anställde med detta, varpå den anställde är skyldig att bära dessa vid bildskärmsarbete för att inte hindra arbetsgivaren att fullgöra sitt arbetsgivaransvar. Kostnad för glasen finns det ingen övre gräns för, om inte något särskilt tillägg på glaset görs, men däremot kan arbetsgivaren bestämma en beloppsgräns för bågen.

Tunga lyft i arbetet

Man ska alltid göra en bedömning om det föreligger risk för ohälsa eller olycksfall i arbetsuppgifterna innan arbetet påbörjas, där man tar hänsyn till hur ofta lyften görs, storleken på det som ska lyftas, utrymmet personen har att arbeta på, tidspress, förutsättningar hos den som lyfter, möjlighet för återhämtning m.m. Detta gör att det inte finns någon maxgräns för hur mycket man får lyfta under en arbetsdag utan det är resultatet av bedömningen som avgör hur tungt det får vara. Mer information finns att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för belastningsergonomi AFS1998:1.

Ensidigt arbete

Enligt Arbetsmiljöverket ska inte ensidigt arbete förekomma om inte särskilda skäl föreligger. Om sådana arbetsuppgifter ändå förekommer ska arbetsgivaren se till att arbetsväxling, pauser och andra variationer sker för att förebygga belastningsbesvär. 

Utbildningar

Vi kan bland annat erbjuda nedanstående utbildningar inom fysisk arbetsmiljö. Förfrågan gällande våra utbildningar, eller om ni saknar något i nedanstående utbud kan göras via info@fhc.nu

  •  Asbest
  • BAM – Bättre arbetsmiljö
  • BBS – Beteendebaserad säkerhet
  • Belastningsergonomi
  • Buller
  • Ergonomi
  • Härdplast
  • Kemikalier
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Vibrationer

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning