Psykosocial hälsa

Psykosocial hälsa & arbetsmiljö

Ledarskapet är den enskilt viktigaste faktorn för den psykosociala arbetsmiljön. Beteendevetare, organisationskonsulter och psykologer med lång erfarenhet av arbetslivsutveckling utgör teamet inom detta område. Vi arbetar både med individer, grupper och chefer.

Kognitiv beteendeterapi - KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för psykoterapier som bygger på inlärningsteori (hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön) och kognitiv teori (hur tankar påverkar känslor och beteenden och vice versa). Syftet är att förändra tankar, känslor och beteenden som skapar psykologiska problem och ersätta med andra mer funktionella beteenden för att minska symtom samt förebygga att de återkommer.

För vem och för vilka problem?

Behandlingen kan rikta sig till individer där detta bedöms vara lämplig behandlingsmetod.  Med KBT kan man behandla olika typer av fobier, ångestsyndrom och depressioner.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen inleds med en analys (beteendeanalys) av vad det problematiska beteendet är, vad som utlöser beteendet samt vilka konsekvenser beteendet får. Därefter kan terapeuten och klienten tillsammans titta på vilka förändringar som behöver göras för att en ny inlärning ska bli möjlig och för att i slutändan möjliggöra ett bättre mående. Arbetssättet kännetecknas av ett nära samarbete mellan terapeut och klient där formen är strukturerad och det finns en tydlighet vad det gäller innehåll och mål med behandlingen. Terapeuten gör en bedömning av vilka metoder som lämpar sig för den aktuella klienten och kan använda sig av flera metoder parallellt för att uppnå så god behandlingseffekt som möjligt. Vanligt förekommande kognitiva och beteendeterapeutiska psykoterapimetoder som kan ingå i behandlingen är: psykoedukation, bearbetning av kognitioner, exponering, beteendeexperiment, beteendeaktivering, avslappningsövningar, medveten närvaro och social färdighetsträning.

Hur länge?

Antalet sessioner kan variera utifrån problematik. Vid exempelvis ångestsyndrom är 15-20 sessioner vanligt. Enklare problem som fobier kräver ofta färre sessioner medan mer genomgripande behandlingar kan pågå under längre tid.

Referenser

Socialstyrelsen

Psykologiguiden

Stressprofil

Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress. Profilen visar inte bara individens starka sidor utan också personens utvecklingsområden. Man får en analys av vilka områden som behöver förbättras vilka kan vara personens beteende, arbetsplatsen och/eller den privata situationen. Detta blir ett viktigt underlag för personlig utveckling och minskad stress. När man med Stressprofilen analyserar nuläget ligger det till grund för den individuella handlingsplan som arbetas fram vilken sedan följs upp.

Profilen fylls i individuellt och kan både vara ett underlag för enskild handledning men även för kartläggning av större grupper, t.ex. en avdelning där man då får ett underlag att arbeta vidare med, som gynnar hela arbetsgruppen.

Stressprofilen genomförs av konsult certifierad via Winmar AB

Psykosocialt stöd - grupp & individ

  • Stödsamtal – förebyggande & rehabiliterande
  • Stressprofil – individ & grupp
  • Stresshantering
  • Mentorprogram
  • Coaching

Utbildningar

Nedan är ett urval av våra utbildningar inom psykosocial arbetmiljö. Är det någon utbildning ni saknar bland nedanstående så kontakta oss för ytterligare information.

AFS 2015:4 Organisatorisk & social arbetsmiljö

Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning gällande den nya föreskriften där vi fokuserar på hur denna ska implementeras och efterlevas. Utbildningen ger dig som arbetsgivare, chef, arbetsledare och skyddsombud praktisk kunskap utifrån ditt företags förutsättningar.

Alkohol & droger

En för hög alkoholkonsumtion kan snabbt leda till ökad sjukfrånvaro, ohälsa och vara en stor olycksrisk på arbetsplatsen.

Ge därför dina medarbetare ett tillfälle att få lära sig mer om hur de kan hantera ett eventuellt riskbruk eller missbruk på arbetsplatsen. Du som arbetsgivare kan välja om det ska rikta sig till hela arbetsgruppen och/eller till chefer som kan få veta mer om deras ansvar som arbetsledare i frågan.

Stress

Lär dig själv och dina medarbetare mer om vad stress egentligen är och hur det påverkar oss både i arbetet och privat. Hur påverkas kroppen av långvarig stress utan återhämtning, vilka är tecknen på stress och vad kan man göra för att skapa förändring? Vi utbildar både stora och små arbetsgrupper i stresshantering och ger inspiration till förändring samt verktyg för att hantera de situationer som inte kan förändras men där den upplevda stressen ändå kan påverkas i positivt riktning.

Ledarskap

Vi har olika ledarskapsutbildningar som anpassas efter kundens behov. Vi kan erbjuda kortare utbildningar men även större program där ämnen som arbetsmiljö, SAM, kommunikation konflikthantering och stresshantering behandlas. Man kan välja att vara delaktig i ett öppet program där flera andra företag också deltar eller att utbilda en grupp i den egna organisationen där endast deltagare från det egna företaget medverkar.

 

Vi utbildar allt från stora grupper till individer

Vi skräddarsyr utbildningar så att de passar just er verksamhet och era medarbetare och vi kan erbjuda bland annat nedanstående utöver tidigare nämnt:

​- Hälsofrämjande ledarskap

– Ny chef/ledare

– Coaching

– Mentorprogram

– Individuell handledning

– Grupphandledning

– Krishantering

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning