Tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg

Samtliga nedanstående medicinska kontroller är obligatoriska för att arbetstagaren ska få arbeta inom respektive område med undantag för buller, vibrationer och nattarbete. Dessa tre undersökningar är obligatoriska för arbetsgivaren att erbjuda men den anställde kan välja att avstå. Undersökning och provtagning resulterar i ett tjänstbarhetsintyg som den anställde ansvarar för. Alla kontroller genomförs av läkare med kompetens inom respektive område.

Bly
De regler som finns gällande medicinska kontroller vid blyexponering gäller allt arbete där bly eller blyhaltigt material hanteras och där blyexponering kan förekomma. Undersökningen är obligatorisk och genomförs dels av en läkare och dels av en sköterska som tar prover för att mäta blyhalten i blodet. Läkarundersökningen ska alltid göras innan arbetet påbörjas och sker därefter med max tre års intervall.

Fibrosframkallande damm
Läkarundersökning ska göras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och ligger till grund för tjänstbarhetbedömning. Därefter sker den med max tre års intervall. Det kan vara bra att fortsätta kontrollerna även efter det att arbete med fibrosframkallande damm avslutats eftersom det kan ta lång tid för sjukdomarna att utvecklas.  En lungröntgen skall alltid göras före påbörjat arbete och därefter  vid tredje  läkarundersökningen (efter 9 år). Därefter skall röntgen genomföras vid vartannat undersökningstillfälle.
I samband med läkarundersökningen görs ett utandningsprov, spirometri.

Arbete i master och stolpar
Som höjdarbete räknas allt arbete som sker mer än 13 meter över underlaget. Läkarundersökningen genomförs innan arbetet påbörjas och sker därefter varje år. Ytterligare kontroll ska ske efter sjukdom eller olycksfall som kan påverka den anställdes förmåga att arbeta på hög höjd. Ett arbets-EKG utgör en del av denna kontroll och ska ingå vart femte år om arbetstagaren är under 40 år och annars vartannat år. Efter att man fyllt 50 år ska arbets-EKG göras varje år.

Vibrationer
Samtliga arbetstagare som utsätts för vibrationer över insatsvärdena ska av arbetsgivaren erbjudas läkarundersökning. Läkarundersökningen ska genomföras före påbörjat arbete och upprepas därefter vart tredje år om inte något påvisar en påverkan av vibration varvid kontrollen då sker oftare. Det är frivilligt för den anställde att genomgå kontrollen.

Buller
Arbetsgivaren ska erbjuda den anställde en medicinsk kontroll vid arbete där exponeringen för buller överstiger de övre insatsvärdena. Detta görs genom en hörselkontroll där hörseln testas vid olika ljudfrekvenser och att arbetstagaren får ta del av den viktiga informationen om lämpliga hörselskydd och hur dessa används. Det är frivilligt för den anställde att genomföra kontrollen.

Dykeriarbete
Föreskrifterna för denna medicinska kontroll gäller för samtliga som utför arbete under vatten och vid arbete med förhöjt tryck (ex. i en tryckkammare). Läkarundersökningen görs innan arbetet påbörjas och därefter vart femte år om den anställde är under 40 år, därefter vartannat år. Ny kontroll skall också genomföras vid sjukdom eller olycksfall som kan påverka den anställdes förmåga att utföra dykeriarbeten.


Kadmium
Läkarundersökning och provtagning skall genomföras på alla som hanterar kadmium eller material som innehåller kadmium där risk finns för exponering. Kontrollen innefattar en biologisk exponeringskontroll där kadmiumhalten mäts både i blod och urin. Läkarundersökning skall göras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter vart tredje år. Provtagningen i blodet görs var sjätte månad.
Om kadmiumhalten vid tredje sexmånaderskontrollen efter varandra understiger tillåtna gränsvärdet krävs endast kontroll var tolfte månad.

Härdplaster
Medicinska kontroller vid arbete med härdplaster är obligatoriska och omfattar alla som arbetar med komponenter av härdplaster. Det gäller dock ej esterplaster, där arbetsgivaren skall erbjuda hälsoundersökning men arbetstagaren kan välja att avstå. Undersökningen sker före påbörjat arbete och där efter 6 år alternativt tidigare om besvär förekommer. Arbete med diisocyanater ska förekommas av en undersökning innan arbete påbörjas, där efter 3-6 månader och efter det vartannat år. Vid besvär görs undersökningen med tätare intervall.
Vid arbete med övriga härdplaster ska undersökningen ske före påbörjat arbete och därefter om besvär uppstår.
I samband med läkarundersökningen görs ett utandningsprov, spirometri.

Nattarbete
Om arbete sker minst tre timmar mellan 22.00-07.00 räknas det som nattarbete om det inte sker i samband med ett skift som motsvarar mindre än 38% av den totala årsarbetstiden eller varar mindre än tre månader. Samtliga anställda som arbetar natt enligt ovan ska av arbetsgivaren erbjudas medicinsk kontroll. Läkarundersökningen ska genomföras före påbörjat arbete och därefter vart sjätte år om den anställde är under 50 år.  För arbetstagare över 50 år ska läkarundersökningen erbjudas vart tredje år.
Den anställde kan välja att avstå från undersökningen.

Joniserande strålning
För arbete med joniserande strålning skall en läkarundersökning avgöra om individen löper särskild risk för skada vid exponeringen eller om individen på grund av andra medicinska hinder inte bedöms lämplig att arbeta med joniserande strålning. Läkarundersökningen omfattas av en bedömning av lungfunktion, hjärtfunktion och njurfunktion. Man tittar även på förekomst eller tecken på hud-, blod-, neurologiska- och psykiska sjukdomar, alkohol-& drogmissbruk samt diabetes. Undersökningen sker innan påbörjat arbete med joniserande strålning och därefter vart tredje år. En årlig periodisk kontroll sker med hälsodeklaration.

Rök- och kemdykning
Föreskrifterna för denna medicinska kontroll gäller främst för arbetstagare som utför rök- och kemdykning inom kommunal och statlig räddningstjänst och av andra räddningsorganisationer inom industrin och liknande. Läkarundersökningen ska ske innan arbetet påbörjas och därefter varje år. Ny kontroll skall också genomföras vid sjukdom eller olycksfall som kan påverka den anställdes förmåga att arbeta med rök- och kemdykning.
Ett arbets-EKG utgör en del av denna kontroll och ska ingå vart femte år om arbetstagaren är under 40 år, vartannat år om arbetstagaren är mellan 40-50 år och varje år om arbetstagaren är över 50 år.

Skriv in det du vill söka efter här

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning